Journal

อิทธิพลของราคาต่อพฤติกรรมการยอมรับคุณภาพกาแฟผงสำเร็จรูปของผู้บริโภค
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (ISSN: 00000000)
6
3
1-8
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-