Journal

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพบีทีชนิดน้ำเข้มข้นเพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรู
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
19
4
30-40
ตุลาคม - ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-