Journal

การวิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศสำหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง (ISSN: 24082643)
2
1
53-76
มกราคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-