Journal

ผลกระทบของนโยบายทางเลือกด้านการตลาดของลิ้นจี่ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรต้นน้ำและปลายน้ำ
Kasetsart Journal of Social Sciences (ISSN: 24523151)
39
1
660-673
มกราคม - เมษายน 2018
นานาชาติ
-
-
-
-