Journal

การสร้างตัวควบคุมอัตโนมัติโดยหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบส่งกําลังไฟฟ้าสองพื้นที่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์สอีสเทอร์น (ISSN: 19059590)
11
พิเศษ
87-97
สิงหาคม 2017
นานาชาติ
-
-
-
-