Journal

Article
การใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมสร้างความยั่งยืนกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Journal
วารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (ISSN: 08592330)
Volume
23
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-