Journal

พงศาวดารเขมรใน "นิพานวังน่า:" ความสำคัญต่อการตีความชีวิตของเจ้านายเขมรพลัดถิ่นในสยาม
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน (ISSN: 19067682)
6
1
203-222
มกราคม - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-