Journal

Article
การใช้คำกริยาเป็นแกนในการสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อการประมวลผลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (ISSN: 08593485)
Volume
25
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
208-251
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-