Journal

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ตามแนวคิดการเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลชสาหรับนักศึกษาครู
วารสารวิชาการ รมยสาร (ISSN: 16860101)
16
1
303-321
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-