Journal

Article
สารสกัดน้ำจากใบและก้านจิงจูฉ่ายยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซม์แอลฟ่า-อะไมเลส และแอลฟ่า-กลูโคซิเดส
Journal
วารสารโภชนาการ (ISSN: 25868772)
Volume
52
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
16-22
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-