Journal

Article
การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รอบพิ้นที่อุทยานแห่งชาติลานสาง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
Journal
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
Volume
11
Issue
22
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
36-46
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-