Journal

Article
การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความชื้นไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
Journal
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
Volume
24
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
54-62
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-