Journal

การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายสาหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุเมื่อตัวแปรตามมีการสูญหายแบบสุ่ม
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN: 08584435)
25
5
266-277
กันยายน - ตุลาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-