Journal

กลวิธีทางภาษาเพื่อการจัดการสัมพันธภาพของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในการปฏิเสธการขอร้องต่อผู้โดยสาร
วารสารศิลปศาสตร์ (ISSN: 15139131)
18
1
119-151
มกราคม - มิถุนายน 2018
ชาติ
-
-
-
-