Journal

แนวทางการสะท้อนคุณภาพของโรงเรียนด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการสอบ O-NET: กรณีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลการเรียนแรกเข้าของนักเรียนและขนาดโรงเรียน
Kasetsart Journal of Social Sciences (ISSN: 24523151)
39
2
780-788
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
นานาชาติ
-
-
-
-