Journal

Article
ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรม ทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
Journal
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา (ISSN: 1905291X)
Volume
8
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
17-21
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-