Journal

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานคลื่นบริเวณชายฝั่งทะเลในอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
วารสาร RMUTT Global Business and Economics Review (ISSN: 19058446)
12
2
123-135
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-