Journal

Article
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Journal
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (ISSN: 22868399)
Volume
6
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
81-95
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-