Journal

Article
ผลของการเก็บรักษาเมล็ดในสภาพที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดต่อการงอกของเมล็ดมะละกอ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
49
Issue
1 (Suppl.)
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
393-395
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-