Journal

Article
จลนพลศาสตร์ของการกำจัดสาหร่ายด้วยกระบวนการโฟโตแคทาลิติก
Journal
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี (ISSN: 16855280)
Volume
16
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
51-62
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-