Journal

ผลของสารละลายไคโตซานผสมโพลีเมอร์เคลย์ระดับนาโนต่อการยับยั้ง Escherichia coli และ Salmonella sp. ที่ปนเปื้อนในผักและผลไม้
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
49
2
269-272
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-