Journal

Article
ผลของรูปแบบค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารและการพ่นแคลเซียมต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศที่ปลูกในโรงเรือน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
49
Issue
2 (พิเศษ)
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
481-484
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-