Journal

Article
ผลของการคลุมเศษเหลือใบอ้อยร่วมกับการจัดการธาตุอาหารต่อปริมาณและรูปของไนโตรเจนในดินปลูกอ้อย จังหวัดสระแก้ว
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม 2018
Page
52-61
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-