Journal

Article
สิ่งแฝงเร้นภายใต้รูปทรงเรือนไทยของเรือนพื้นถิ่นไทย-มอญ และไทย-ลาว ในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคกลางของประเทศไทย
Journal
วารสารหน้าจั่ว: สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม (ISSN: 08571457)
Volume
32
Issue
32
Year
มกราคม - ธันวาคม 2017
Page
ฺB-03-B-22
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-