Journal

Article
ความคิดเห็นที่มีต่อการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
35
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
Page
1-9
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-