Journal

การขยายพันธุ์พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J. Schulze) และการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อการผลิตต้นกล้าคุณภาพ
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
5
1
28-37
มกราคม - มีนาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-