Journal

Article
ผลของกากเม่าต่อค่าโลหิตวิทยาบางประการและประชากรจุลินทรีย์ในไส้ติ่งของไก่เนื้อ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
26
Issue
5
Year
กันยายน - ตุลาคม 2018
Page
846-854
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-