Journal

Article
การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษและการนำไปประยุกต์ใช้ด้านวิชาการพระพุทธศาสนา (๑)
Journal
สิรินธรปริทรรศน์ (ISSN: 15136736)
Volume
16
Issue
46
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
28-32
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-