Journal

การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษและการนำไปประยุกต์ใช้ด้านวิชาการพระพุทธศาสนา (๑)
สิรินธรปริทรรศน์ (ISSN: 15136736)
16
46
28-32
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-