Journal

Article
กระบวนการและเงื่อนไขในการตัดสินใจเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม
Journal
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ISSN: 19067208)
Volume
10
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
254-277
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-