Journal

Article
Thermal Conductivity and Mechanical Properties of the Rubber Stopper Filled with ZnO Nanograins
Journal
Applied Mechanics and Materials (ISSN: 16627482)
Volume
878
Issue
-
Year
กุมภาพันธ์ 2018
Page
281-285
Class
นานาชาติ
DOI
10.4028/www.scientific.net/AMM.878.281
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการนำความร้อนของยางกันกระแทกที่ผลิตจากยางธรรมชาติด้วยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการนำความร้อนของยางกันกระแทกที่ผลิตจากยางธรรมชาติด้วยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2019