Journal

การใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่(ปุ๋ยสั่งตัด) ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
35
2
57-64
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-