Journal

Article
การพึ่งพิงและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรจากป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
Journal
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022x)
Volume
11
Issue
20
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
41-53
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-