Journal

Article
การมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
Journal
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 22870121)
Volume
6
Issue
2
Year
พฤษภาคม 2017
Page
37-50
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-