Journal

Article
การสำรวจตลาดเพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ “สลัดถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง
Journal
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal (ISSN: 19063431)
Volume
10
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
Page
1885-1901
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-