Journal

Article
การวิเคราะห์คุณลักษณะของคลื่นและการเปลี่ยนแปลงของแนวชายหาดตำบลเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2558 และ 2559
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
Volume
22
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
397-409
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-