Journal

ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิการคุ้มครองผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนในคดีอาญา
วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ISSN: 23509627)
4
6
67-79
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-