Journal

อิทธิพลของการตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
48
2
284-296
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-