Journal

Article
การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอนตํ่าที่ผ่านการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวเพื่อเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับใบมีดทางการเกษตร
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22866558)
Volume
6
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
Page
36-45
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-