Journal

Article
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและคุณค่าตราสินค้า ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ (ISSN: 08586160)
Volume
21
Issue
1
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
86-98
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-