Journal

Article
การศึกษาชีพลักษณ์ของพืชกลุ่มบุกบอนในเรือนเพาะชำ
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
36
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
47-57
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบพืชสกุลบุกและบุกอีรอกที่เติบโตในเรือนเพาะชำ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชีย แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิจัยขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ภายใต้,1 ก.ค. 2013 - 28 ก.พ. 2015
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1. ฐานข้อมูลงานวิจัย 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ,1 ต.ค. 2008 - 31 พ.ค. 2014
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1. ฐานข้อมูลรายงานวิจัย 2. บทความทางวิชาการ,1 ก.ค. 2014 - 20 ก.ย. 2020