Journal

กลยุทธ์การดำรงชีพที่ชาวนาในพื้นที่ดอนนำมาใช้เพื่อความอยู่รอด : กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ (ISSN: 02287048)
4
2
328-349
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-