Journal

ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพ ผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารในต้นอ่อนทานตะวัน
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
4
2
33-39
เมษายน - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-