Journal

Article
ผลกระทบจากระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อผลตอบแทนส่วนเกินและผลประกอบการเชิงการเงิน: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Journal
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ISSN: 25395939)
Volume
3
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
1-14
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-