Journal

Article
การกระจายตัวของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแววมยุราลูกผสม (Torenia fournieri x Torenia baillonii) ที่เป็นเตเตระพลอยด์ในประชากรรุ่นที่ 2
Journal
วารสารวิชาการเกษตร (ISSN: 01258389)
Volume
31
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2013
Page
2-12
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,1 ส.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017