Journal

ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I): M02/22-26, 2559 (ISSN: 23510846)
3
พิเศษ1
22-26
พฤศจิกายน 2016
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อะโวคาโดเพื่อบริโภคผลสด

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด การใช้ประโยชน์ :1.เป็นข้อมูลให้กับหนังสือเคหการเกษตร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 เรื่องสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งรวบรวมพันธุ์และงานวิจัยอะโวคาโดในเขตพื้นที่ราบ 2.เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือเคหการเกษตร เรื่อง ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน,1 ก.ค. 2017 - 1 ส.ค. 2018