Journal

Article
การวิเคราะห์โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงานของตลาดข้าวหอมมะลิบรรจุถุงในประเทศไทย
Journal
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (ISSN: 00000000)
Volume
7
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2016
Page
135
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-