Journal

Article
ผลของการให้น้าต่ออาการผลแตกของมะพร้าวอ่อนน้าหอม
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ฉบับพิเศษ (ISSN: 23510846)
Volume
3
Issue
1 (M04)
Year
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016
Page
32-37
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-