Journal

ผลของการให้น้าต่ออาการผลแตกของมะพร้าวอ่อนน้าหอม
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ฉบับพิเศษ (ISSN: 23510846)
3
1 (M04)
32-37
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-