Journal

การพัฒนาเครื่องวัดค่าความแน่นเนื้อในผลไม้แบบพกพาที่มีความแม่นยา
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408x)
23
1
8-15
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-