Journal

การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา(Journal of Technical Education Development) (ISSN: 08575452)
29
102
71-79
เมษายน - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-