Journal

Article
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชนไทย ประจำปี 2559
Journal
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ISSN: 19060319)
Volume
11
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
70-79
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-